2009 AUSKF Kendo Summer Camp (Millington, TN)

(L) Craig Philbeck of Charlotte Kendo and (R) James Kim-sensei of Triangle Kendo


Front Row L to R: SEUSKF VP of Promotions Shinobu Maeda-sensei (7.dan, Summerlin Kendo Club), Yoshimi DeSouza-sensei (4.dan, GKA), Satomi Lane-sensei (4.dan, Charlotte Kendo), Susumu Yazaki-sensei (7.dan, Nashville Kendo), Scott Brooks-sensei (4.dan, Charlotte Kendo)
Back Row L to R: James Kim-sensei (4.dan, Triangle Kendo), Craig Philbeck (3.dan, Charlotte Kendo), Glenn Weyler (2.dan, Charlotte Kendo), Yashuhiro Yokote (2.dan, Charlotte Kendo)


Front Row L to R: Jeff Marsten-sensei (7.dan, PNKF), Shozo Kato-sensei (7.dan, AEUSKF), Eiji Sueno-sensei (Hanshi, 8.dan, Kagoshima, Japan), Diane Thornton, Dave Royer (Memphis Kendo), Yoshiteru Tagawa-sensei (8.dan, Detroit)
Second Row L to R: _____ , Shinobu Maeda-sensei (7.dan, Summerlin Kendo), _____, Susumu Yazaki-sensei (7.dan, Nashville), Satomi Lane (4.dan, Charlotte)
Back Two Rows L to R: Yuki Kasuya (2.dan, Memphis), Rogers Gossett (4.dan, Memphis), Kotaro Yoshida('s head)(5.dan, GNEUSKF) Reiko DeSouza (4.dan, GKA), Yuka Kamimura (3.dan, Memphis), Koji Takahashi-sensei (5.dan, Ken Zen (NYC)), Hiro Inaba (Memphis), Sakae Imai-sensei (5.dan, Nashville), Tanaka (4.dan, GKA), Ken Tamura-sensei (5.dan, GKA)


L to R: Ken Tamura (GKA), Susumu Yazaki-sensei (Nashville), James Kim (Triangle), Koji Takahashi (Ken Zen, NYC), Sakae Imai (Nashville), Tanaka (GKA)Front Row L to R: _____, Daniel Ebihara-sensei (7.dan, Ken Zen, NYC), Yoshiteru Tagawa-sensei (8.dan, Detroit), Toshiaki Takahashi-sensei (Hanshi, 8.dan, Tokyo, Japan), AUSKF President Arthur Murakami-sensei (7.dan, California)
Standing L to R: James Kim, Craig Philbeck, Reiko DeSouza, Glenn Weyler('s head), Scott Brooks, Jay Lane, Susumu Yazaki-sensei (7.dan, Nashville), Yoshimi DeSouza, Yashuhiro Yokote, Satomi Lane, Sakae Imai, Kotaro YoshidaNo comments: